5 2
4 3
6
3 1
1
2

A4SEE קונסורציום

לאבוספורט | חבר גאה ב-A4SEE

Labosport הוא חבר גאה של הברית האירופית לחינוך להנדסת ספורט (A4SEE), קונסורציום של אוניברסיטאות ושותפים בתעשייה השואפים לשפר את החינוך של סטודנטים ומהנדסי ספורט מקצועיים כאחד ולשפר את שיתוף הפעולה בין התעשייה לאקדמיה.

Labosport מחויבת למשימת A4SEE באמצעות השתתפות פעילה, כמו גם אירוח אירועי Innovation Marketplace במיקומיה בצרפת ובבריטניה. Labosport מספק לתלמידים את ההזדמנות ללמוד על הצרכים העסקיים והטכניים של התעשייה לאפיון פני השטח בעתיד.

למידע נוסף על A4SEE, בקר באתר האינטרנט שלה: https://a4see.com/

הפופולריים ביותר