5 2
4 3
6
3 1
1
2

Sự quản lý

Quản lý hợp đồng

Quản lý hợp đồng của Labosport bao gồm một loạt các dịch vụ riêng biệt, nhưng mục tiêu chính là giám sát các quy trình đảm bảo bề mặt thể thao đáp ứng các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật cần thiết được nêu trong hợp đồng. Điều này thường bao gồm điều phối...

Kiểm soát chất lượng

Chúng tôi thực hiện các biện pháp đảm bảo chất lượng và tiến hành đánh giá chuyên môn để đảm bảo tất cả các dự án Labosport tuân theo thực tiễn tốt nhất và đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu được khuyến nghị. Chúng tôi tin rằng kiểm soát chất lượng là quan trọng vì nó giúp đảm bảo rằng một dự án là ...