5 2
4 3
6
3 1
1
2

Mô-đun quản lý sân cỏ

Chương trình này có bảy mô-đun quản lý cỏ bao gồm tất cả các khía cạnh của mùa mát mẻ Quản lý cỏ tự nhiên của các bề mặt thể thao. Hoàn thành thành công các bài đánh giá mô-đun sẽ chứng nhận người học với Chứng chỉ Labosport về Quản lý sân cỏ thể thao.