5 2
4 3
6
3 1
1
2

Các khóa học trực tuyến ngắn hạn

Các khóa học trực tuyến ngắn hạn của chúng tôi

Tất cả các khóa học này được cung cấp trực tuyến. Vui lòng kiểm tra lại thường xuyên để xem những gì có sẵn.

Đặc điểm và yêu cầu của bề mặt cỏ thể thao
Mục đích của khóa học này là: mô tả cách môi trường tự nhiên được sửa đổi để sử dụng sân thể thao và đánh giá sự phù hợp cho việc sử dụng sân cỏ thể thao được chọn; mô tả chất lượng hình ảnh và chức năng của sân cỏ; xác định các đặc tính chất lượng chơi của các bề mặt sân cỏ thể thao chính; và liên hệ các quy tắc của các môn thể thao lớn với các yêu cầu chuẩn bị bề mặt .

Cây cỏ mong muốn và không mong muốn cho thể thao
Mục đích của khóa học này là: giới thiệu các loại cây cỏ thông thường, các đặc điểm nhận dạng của cây cỏ, các loài cỏ mong muốn và các loài cỏ không mong muốn (cỏ và cỏ dại), và cách tăng trưởng và phát triển của cây cỏ có thể tạo ra bề mặt cỏ lý tưởng nhất cho mỗi môn thể thao.