5 2
4 3
6
3 1
1
2
Dan Leeson
Nhà kỹ thuật

Xem hồ sơ LinkedIn của tôi