5 2
4 3
6
3 1
1
2

Ανάλυση αποτυχίας

Αξιολόγηση στο τέλος της ζωής

Η αξιολόγηση του τέλους της διάρκειας ζωής είναι η αξιολόγηση μιας αθλητικής επιφάνειας που έχει φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής της. Συνήθως διενεργείται για να προσδιοριστεί η τρέχουσα κατάσταση της επιφάνειας και κατά πόσο είναι ασφαλής και κατάλληλη...

Διάγνωση πρόωρης φθοράς

Η διάγνωση της πρόωρης φθοράς είναι ο εντοπισμός ανώμαλης ή επιταχυνόμενης φθοράς σε μια αθλητική επιφάνεια που εμφανίζεται πριν από την αναμενόμενη ή προβλεπόμενη διάρκεια ζωής της επιφάνειας. Αυτός ο τύπος διάγνωσης περιλαμβάνει συνήθως την αξιολόγηση της κατάστασης της επιφάνειας...